O nas

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspólnym Ośrodkiem Mediacyjnym i Arbitrażowym dla pomorskich przedsiębiorców.

Do porozumienia ustanawiającego Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jako wspólny Ośrodek Mediacyjny i Arbitrażowy przystąpiły:

 1. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Inicjator  powstania Centrum i Prowadzący Centrum,
 2. Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku, Inicjator powstania Centrum,
 3. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku,
 4. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej z siedzibą w Gdyni,
 5. Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 6. Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,
 7. Kaszubski Związek Pracodawców z siedzibą w Żukowie,
 8. Norda - Regionalna Izba Przedsiębiorców z siedzibą w Wejherowie

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzi Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza, na rzecz wszystkich powyższych organizacji.

Utworzenie w ramach Izby Centrum jest konsekwencją wspierania i prowadzenia przez Izbę, od jej powstania w 2008 r., działań na rzecz wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów i prowadzenie mediacji gospodarczych.

W ramach Centrum działa Ośrodek Mediacyjny oraz w trakcie tworzenia - Sąd Arbitrażowy. 

 

Rada Centrum Arbitrażu i Mediacji

W skład Rady Centrum wchodzą:

 • Prof. dr hab. Jakub Stelina, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - Przewodniczący Rady,
 • Dr Piotr Lewandowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Zbigniew Canowiecki, Prezes Pracodawców Pomorza - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Grzegorz Piotrowski, Członek Zarządu Pomorskiej  Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Członek Rady,
 • Rafał Machowiak, Dyrektor Biura Krajowej  Izby Gospodarki Morskiej  - Członek Rady,
 • Jarosław Jelinek, Dyrektor Biura Pomorskiej Izby Rolniczej  - Członek Rady,
 • Józef Dębiński, Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców - Członek Rady,
 • Mariusz Rubaszewski, Członek Zarządu Kaszubskiego Związku Pracodawców - Członek Rady,
 • Joanna Naczk, Norda Regionalna Izba Przedsiebiorców - Członek Rady.

 

Do kompetencji Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji należą m.in.

 1. opiniowanie kandydatów na mediatorów i arbitrów w Centrum

 2. opiniowanie regulaminów działalności Centrum,

 3. uzgodnienie wspólnych klauzul mediacyjnych i arbitrażowych i promowanie ich stosowania przez zrzeszonych przedsiębiorców,

 4. opiniowanie propozycji działań i rozwoju Centrum oraz proponowanie aktualizacji polityki rozwojowej Centrum,

 5. tworzenie wspólnych inicjatyw przez Strony na rzecz realizowania zadań z zakresu mediacji i arbitrażu.

 

Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji

Prezesem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, a także inicjatorem jego powołania jest radca prawny Ireneusz Pawłowski - Członek Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza  oraz Założyciel i Partner w Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Doświadczony prawnik gospodarczy i mediator, w trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego.

 

Podstawa prawna działania

Centrum działa  na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o izbach gospodarczych.

Zgodnie ustawą do zadań izby gospodarczej należy m.in. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego. Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w § 4 ust 1 lit f)  Statutu Izby stanowi, że do zadań Izby należy "propagowanie i tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów oraz organizowanie postępowań polubownych i sądownictwa polubownego".

Podstawą prawną współpracy w prowadzeniu Centrum pomiędzy organizacjami przedsiębiorców jest List Intencyjny z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Centrum oraz Porozumienie - Aneks do Listu z dnia 8 października 2015 r. m.in. powołujące Radę Centrum.